• 3358
  • 3359
  • 3360

chuỗi trai T209

Mã sản phẩm: Chuỗi trai tay nước ngọt
Chất liệu: Trai nước ngọt
Trọng lượng: Kích thước 10,5 mm
Mô tả: Chuỗi trai tay kích thước 10,5mm, 20 viên
Giá: 2.800.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: